OBCHODNÍ PODMÍNKY DDM BLANSKO

 1. Všeobecné ustanovení
 2. Identifikační údaje poskytovatele
 3. Poskytované služby
 4. Vznik smluvního vztahu
 5. Způsob úhrady
 6. Překážky na straně klienta
 7. Překážky na straně poskytovatele
 8. Storno podmínky
 9. Dodání služby a podmínky účasti
 10. Ochrana údajů
 11. Vratky
 12. Pojištění
 13. Vyšší moc
 14. Závěreční ustanovení
 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti poskytovatele vzdělávání (služeb) (dále jen poskytovatel) a účastníka vzdělávání (dále jen klient).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, se řídí školským zákonem (561/2004 Sb.), vyhláškou o zájmovém vzdělávání (74/2005 Sb.), dále pak občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR) a zákonem o ochraně osobních údajů (101/2000 Sb.).

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE POSKYTOVATELE

Dům dětí a mládeže Blansko, příspěvková organizace
Údolní 2, Blansko 678 01
IČ: 43420656 IZO: 43420656
Statutární orgán: Mgr. Blanka Štreitová, ředitelka
Právní forma: příspěvková organizace zřízená Jihomoravským krajem zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT s účinností od 23.5 1996.

3. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Poskytovatel poskytuje v rámci své činnosti služby – zájmové vzdělávání na základě školského zákona a vyhlášky o zájmovém vzdělávání. Jedná se konkrétně o tyto činnosti:

 • Pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost (kroužky).
 • Táborová činnost a další činnost spojená s pobytem (letní pobytové tábory, pobytové akce).
 • Kurzy a výukové programy
 • Akce zájmového vzdělávání
 • Příměstské tábory
 • Spontánní činnost
 • Osvětová činnost
 •  kluby

4. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

Smluvní vztah vzniká přihlášením na aktivitu, které lze uskutečnit dvěma způsoby:

 1. Přihlášením prostřednictvím přihlašovacího systému na webu (ddmblansko.leprikon.cz). Na základě této přihlášky klient obdrží e-mailem všechny potřebné informace o aktivitě, způsobech a termínech plateb a další potřebné dokumenty. 
 2. Přihlášením (doručením přihlášky) jiným způsobem (osobně, e-mailem). V tomto případě zadá klienta do systému zaměstnanec poskytovatele. Následně klient obdrží e-mailem informace stejně, jako v případě 1.

Přihláška je závazná a po uskutečnění platby se na klienta vztahují storno podmínky uvedené dále

5. ZPŮSOB ÚHRADY

Poskytovatel sdělí zájemci způsob úhrady za poskytovanou službu:

 • Úhrada hotově. Klient obdrží daňový doklad.
 • Úhrada převodem na účet poskytovatele. Klient obdrží daňový doklad na vyžádání.

V případě, že za klienta platí poskytovanou službu třetí strana (zaměstnavatel klienta…) je pro klienta vystavena faktura na základě poskytnutých údajů o plátci na formuláři, který předá klient poskytovateli prostřednictvím zaměstnance poskytovatele.

Úhrada musí být provedena ve stanoveném termínu.

6. PŘEKÁŽKY NA STRANĚ KLIENTA

V případě nezaplacení aktivity ve stanoveném termínu je klientovi doručena e-mailem výzva k zaplacení v náhradní lhůtě. V případě nezaplacení aktivity ani v této náhradní lhůtě smluvní vztah mezi poskytovatelem a klientem zaniká. V případě trvání zájmu o aktivitu je klient povinen se opět přihlásit standardní cestou. Na účast na aktivitě není nárok a poskytovatel nedrží klientovi místo po uplynutí náhradní lhůty pro platbu.

Nemůže-li se klient zúčastnit aktivity, na kterou je přihlášen, oznámí tuto skutečnost poskytovateli a to dohodnutou formou nebo e-mailem.

Smluvní vztah mezi klientem a poskytovatelem končí dnem vypořádání závazků mezi klientem a poskytovatelem.

7. PŘEKÁŽKY NA STRANĚ POSKYTOVATELE

KROUŽKY       

Poskytovatel může v podmínkách konkrétní aktivity stanovit minimální počet účastníků. Pokud počet účastníků nedosáhne této hranice, je poskytovatel oprávněn aktivitu zrušit a to nejpozději po prvním setkání. Smluvní vztah mezi klientem a poskytovatelem tak končí ke dni zrušení aktivity.

Poskytovatel může zrušit aktivitu i z jiných objektivních důvodů. O této skutečnosti neprodleně informuje klienta. 
V těchto případech má klient právo na vrácení platby za aktivitu ve výši 100% zaplacené ceny.

Poskytovatel může dále zrušit aktivitu, pokud:

 • počet klientů aktivity během roku klesne pod stanovenou hranici,
 • vedoucí aktivity nemůže dále aktivitu vést a nelze zajistit plnohodnotnou náhradu.

V těchto případech bude klientovi vrácena poměrná část zaplacené ceny, která se vypočte jako podíl uskutečněných hodin a hodin, které do ukončení aktivity zbývají.

LETNÍ POBYTOVÉ TÁBORY, POBYTOVÉ AKCE, PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

Poskytovatel může v podmínkách konkrétní aktivity stanovit minimální počet účastníků. Pokud počet účastníků nedosáhne této hranice, je poskytovatel oprávněn aktivitu zrušit a to nejpozději 3 dny před zahájením. Smluvní vztah mezi klientem a poskytovatelem tak končí ke dni zrušení aktivity nebo ke dni vypořádání závazků.

Poskytovatel může zrušit aktivitu i z jiných objektivních důvodů. O této skutečnosti neprodleně informuje klienta.

Klientovi náleží vratka ve výši 100% zaplacené ceny.

8. STORNO PODMÍNKY

KROUŽKY       

Při stanovení storno poplatků se přihlíží zejména k počtu uskutečněných setkání aktivity a k fixním nákladům této aktivity.

Poskytovatel může v podmínkách konkrétní aktivity stanovit storno podmínky odlišně. S těmito storno podmínkami je klient seznámen při přihlášení. 

Nejsou-li stanoveny storno podmínky odlišně, náleží klientovi poměrná část z ceny aktivity. Tato poměrná část se vypočte jako poměr mezi hodinami, které se již uskutečnily, a hodinami, které zbývají do ukončení aktivity. Od ceny aktivity, která vstupuje do výpočtu storna, budou odečteny vynaložené fixní náklady, které se nevztahují na počet uskutečněných hodin.

Letní pobytové tábory, pobytové akce, příměstské tábory

Storno poplatky se stanovují následovně:

 1. 30 dnů před zahájením aktivity ve výši 20% z ceny aktivity,
 2. 14 dnů před zahájením aktivity ve výši 40% z ceny aktivity,
 3. 3 dny před zahájením aktivity ve výši 80% z ceny aktivity.

Poskytovatel může v podmínkách konkrétní aktivity stanovit storno podmínky odlišně. S těmito storno podmínkami je klient seznámen při přihlášení.

9. DODÁNÍ SLUŽBY A PODMÍNKY ÚČASTI

Poskytovatel se zavazuje dodat smluvenou službu ve kvalitě a v rozsahu, jaké uvedl v podmínkách poskytnutí služby (informace po přihlášení, propozice, leták…). S těmito podmínkami byl klient seznámen před vznikem smluvního vztahu a podáním přihlášky podle bodu IV. je vzal na vědomí.

Poskytovatel dále stanoví další podmínky konání aktivity (vnitřní řád, provozní řád apod.), se kterými seznámí klienta před zahájením aktivity.

V případě nedodržování těchto podmínek ze strany klienta může poskytovatel ukončit smluvní vztah i před ukončením aktivity. V tomto případě klientovi nenáleží žádná finanční náhrada.

Klient je povinen sdělit poskytovateli všechny informace, které jsou nezbytné pro bezproblémové konání aktivity. Podle povahy aktivity klient sdělí zejména tyto informace:

 • zdravotní stav (s ohledem na aktivitu),
 • speciální vzdělávací potřeby podle školského zákona,
 • stravovací odlišnosti (alergie na vybrané potraviny, vegetariánství a podobně),
 • další specifické potřeby klienta.

Klient sdělí tyto informace poskytovateli ve formě a termínu, které poskytovatel pro danou aktivitu stanoví.

Neuvedení některých podstatných skutečností nebo neposkytnutí informace v požadované formě a termínu může mít za následek vyloučení klienta z aktivity. Tato skutečnost je považována za překážku na straně klienta.

Některé podmínky účasti klienta jsou dané zákonem. Při nesplnění takové podmínky jde vždy o překážku na straně klienta. V tomto případě klientovi nenáleží žádná finanční náhrada.

10. OCHRANA ÚDAJŮ

Poskytovatel je na základě nařízení uvedeného v odst. I. (GDPR) správcem osobních údajů, které zpracovává na základě následujících zásad a právních důvodů:

Jméno, příjmení, adresa, státní občanství, datum narození (dospělý), rodné číslo (dítě)
Tyto údaje zpracovává poskytovatel o každém klientovi pro potřeby školní matriky, kterou definuje zákon číslo 561/2004 Sb. Školský zákon v §28.  jakožto školské zařízení Jihomoravského kraje.

A dále na základě plnění smlouvy uzavřené podle těchto obchodních podmínek.

E-mail, telefon a další kontaktní údaje
Tyto údaje zpracovává poskytovatel na základě plnění smlouvy uzavřené podle těchto obchodních podmínek.

Zdravotní údaje
Jedná se o zvláštní kategorii osobních údajů. Ke zpracování těchto osobních údajů je nutný souhlas klienta. Tyto údaje jsou zpracovávány u specifických aktivit/činností a pro každou takovou činnost je vyžadován samostatný souhlas klienta před začátkem aktivity/činnosti.

Obrazový a zvukový záznam (fotografie a video)
Poskytovatel v rámci aktivit, které realizuje, pořizuje dokumentační fotografie, které klientům zpřístupňuje prostřednictvím webu a sociálních sítí. Fotografie vždy zpracovává anonymně. 

V případě využití fotografií pro další účely (např. propagace DDM Blansko) bude zpracování prováděno na základě souhlasu. 

Klient má právo na přístup k osobním údajům, na opravu, resp. doplnění poskytnutých údajů, na výmaz, na omezení zpracování a na přenositelnost údajů.

Osobní údaje jsou poskytovatelem uchovávány po dobu, kterou stanovuje zákon, a to v případě zpracování údajů na základě zákona, případně na dobu nezbytnou pro plnění smlouvy nebo v rozsahu uděleném souhlasem klienta.

11.VRATKY

V případě ukončení smluvního vztahu na základě písemné žádosti, vrátí poskytovatel klientovi platbu, kterou klient za službu zaplatil, sníženou o storno poplatky vypočtené podle odst. 8. těchto podmínek.

V případě ukončení smluvního vztahu ze strany poskytovatele, vrátí poskytovatel klientovi platbu, kterou klient za službu zaplatil, sníženou o storno poplatky vypočtené podle odst. 8. těchto podmínek.

Vratku provede poskytovatel na účet, hotově nebo poštou podle volby klienta. Tuto volbu klient dohodne s vedoucím aktivity, který poskytne ekonomickému oddělení žádost o vratku s uvedením důvodu pro ukončení smluvního vztahu a výpočtem storno poplatků.

V případě, že za klienta platí poskytovanou službu třetí strana, je vratka provedena vždy ve prospěch této třetí strany a to buď formou dobropisu k vystavené faktuře, nebo přímo vratkou na účet plátce (v případě, že nebyla faktura na službu vystavena a plátce provedl platbu přímo na účet).

12. POJIŠTĚNÍ

Poskytovatel je pojištěn u společnosti Kooperativa, a.s. Rozsah pojištění a pojistné podmínky jsou k nahlédnutí na jednotlivých pracovištích.

13. VYŠŠÍ MOC

V případě předčasného ukončení aktivity z důvodu zásahu vyšší moci nemá poskytovatel vůči klientovi žádné povinnosti ani závazky, klient ztrácí nárok na vrácení ceny zaplacené za aktivitu.

Za vyšší moc se považuji války, občanské nepokoje, vyhlášení výjimečného stavu, živelné katastrofy a podobné situace. Za vyšší moc se dále považuje i omezení činnosti poskytovatele dané změnou legislativy nebo zánik poskytovatele rozhodnutím jeho zřizovatele, pokud ten nestanoví jiný způsob vypořádání závazků poskytovatele.

14. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky jsou platné a závazné pro všechny služby poskytované podle těchto podmínek. Změnu těchto obchodních podmínek lze uskutečnit pouze písemnou formou a nevztahuje se na již uzavřené smluvní vztahy.