OBCHODNÍ PODMÍNKY

Účetní jednotka: Dům dětí a mládeže Blansko, příspěvková organizace

Adresa: Údolní 2, 67801 Blansko

Směrnici zpracovala: Mgr. Blanka Štreitová 

Datum zpracování: prosinec 2020

Pokyn nabývá platnost: 1. 1. 2021

Pokyn je závazný pro: pro všechny zaměstnance DDM Blansko

 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti poskytovatele vzdělávání (služeb) (dále jen poskytovatel) a účastníka vzdělávání (dále jen klient). 

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, se řídí školským zákonem (561/2004 Sb.), vyhláškou o zájmovém vzdělávání (74/2005 Sb.), dále pak občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR) a zákonem o ochraně osobních údajů (101/2000 Sb.).

 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE POSKYTOVATELE

Středisko volného času Blansko, příspěvková organizace
Údolní 2, Blansko 678 01
IČ: 43420656 IZO: 43420656
Statutární orgán: Mgr. Blanka Štreitová, ředitelka
Právní forma: příspěvková organizace zřízená Jihomoravským krajem zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT 

 1. POSKYTOVANÉ VZDĚLÁVÁNÍ A SLUŽBY

Poskytovatel poskytuje v rámci své činnosti služby a zájmové vzdělávání na základě školského zákona a vyhlášky o zájmovém vzdělávání. Jedná se konkrétně o tyto činnosti:

 • Pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost (kroužky).
 • Táborová činnost a další činnost spojená s pobytem (pobytové tábory, pobytové akce).
 • Kurzy a výukové programy
 • Akce zájmového vzdělávání
 • Příměstské tábory
 • Spontánní činnost
 • Osvětová činnost, Kluby
 1. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU 

Smluvní vztah vzniká přihlášením na zájmové vzdělávání, které lze uskutečnit dvěma způsoby:

 • Přihlášením prostřednictvím přihlašovacího systému na webu (svcblansko.leprikon.cz). Na základě této přihlášky účastník vzdělávání obdrží e-mailem všechny potřebné informace o aktivitě, způsobech a termínech plateb a další potřebné dokumenty. 
 • Přihlášením (doručením přihlášky) jiným způsobem (osobně, e-mailem). V tomto případě zadá účastníka vzdělávání do systému zaměstnanec poskytovatele. Následně účastník vzdělávání obdrží e-mailem informace stejně, jako v případě 1.

Přihláška je závazná a po uskutečnění platby se na účastníka vzdělávání vztahují storno podmínky uvedené dále.

 1. ZPŮSOB ÚHRADY
Úhrada za zájmové vzdělávání v pravidelné činnosti je celoroční. 

Poskytovatel sdělí zájemci způsob úhrady za poskytovanou službu:

 • Úhrada hotově. Účastník vzdělávání obdrží daňový doklad.
 • Úhrada převodem na účet poskytovatele. Účastník vzdělávání obdrží daňový doklad na vyžádání.

V případě, že za účastníka vzdělávání platí poskytovanou službu třetí strana (zaměstnavatel atd.) je vystavena faktura na základě poskytnutých údajů o plátci na formuláři, který předá účastník vzdělávání poskytovateli prostřednictvím zaměstnance poskytovatele. 

Úhrada musí být provedena ve stanoveném termínu.

 1. PŘEKÁŽKY NA STRANĚ KLIENTA

V případě nezaplacení vzdělávání ve stanoveném termínu je účastníkovi vzdělávání nebo jeho zákonnému zástupci doručena e-mailem výzva k zaplacení v náhradní lhůtě. V případě nezaplacení ani v této náhradní lhůtě smluvní vztah mezi poskytovatelem a klientem zaniká. V případě trvání zájmu o vzdělávání je účastník povinen se opět přihlásit standardní cestou. Na účast na vzdělávání není nárok a poskytovatel nedrží účastníkovi místo po uplynutí náhradní lhůty pro platbu.

Nemůže-li se klient zúčastnit vzdělávání, na které je přihlášen, oznámí tuto skutečnost poskytovateli, a to dohodnutou formou nebo e-mailem.

Smluvní vztah mezi účastníkem a poskytovatelem končí dnem vypořádání závazků mezi klientem a poskytovatelem.

 1. PŘEKÁŽKY NA STRANĚ POSKYTOVATELE 

PRAVIDELNÁ ČINNOST (KROUŽKY)

Poskytovatel může v podmínkách konkrétního vzdělávání stanovit minimální počet účastníků. Pokud počet účastníků nedosáhne této hranice, je poskytovatel oprávněn vzdělávání zrušit, a to nejpozději po prvním setkání. Smluvní vztah mezi účastníkem vzdělávání a poskytovatelem tak končí ke dni zrušení vzdělávání.

Poskytovatel může zrušit vzdělávání i z jiných objektivních důvodů (vnější a vnitřní vlivy). O této skutečnosti neprodleně informuje účastníka. 
V těchto případech má účastník právo na vrácení úplaty za vzdělávání ve výši 100% zaplacené částky.

Poskytovatel může dále zrušit vzdělávání, pokud:

 • počet klientů konkrétního vzdělávání během roku klesne pod stanovenou hranici,
 • vedoucí vzdělávání nemůže dále vzdělávání vést a nelze zajistit plnohodnotnou náhradu.

V těchto případech bude účastníkovi vzdělávání vrácena poměrná část zaplacené ceny, která se vypočte jako podíl uskutečněných hodin a hodin, které do ukončení vzdělávání zbývají.

LETNÍ POBYTOVÉ TÁBORY, POBYTOVÉ AKCE, PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

Poskytovatel může v podmínkách konkrétního vzdělávání stanovit minimální počet účastníků. Pokud počet účastníků nedosáhne této hranice, je poskytovatel oprávněn vzdělávání zrušit, a to nejpozději 3 dny před zahájením. Smluvní vztah mezi účastníkem vzdělávání a poskytovatelem tak končí ke dni zrušení aktivity nebo ke dni vypořádání závazků.

Poskytovatel může zrušit vzdělávání i z jiných objektivních důvodů. O této skutečnosti neprodleně informuje účastníka.

Klientovi náleží vratka ve výši 100% zaplacené ceny.

 1. STORNO PODMÍNKY (VRATKY ZÁPISNÉHO)

PRAVIDELNÁ ČINNOST (KROUŽKY)

Při stanovení částky pro vrácení úplaty za zájmové vzdělávání se přihlíží zejména k počtu uskutečněných setkání a k fixním nákladům konkrétního vzdělávání.

Poskytovatel může v podmínkách konkrétního vzdělávání stanovit storno podmínky odlišně. 

S těmito storno podmínkami je klient seznámen při přihlášení. 

Nejsou-li stanoveny storno podmínky odlišně, náleží klientovi poměrná část z ceny konkrétního vzdělávání

Tato poměrná část se vypočte jako poměr mezi hodinami, které se již uskutečnily, a hodinami, které zbývají do ukončení vzdělávání. Od ceny, která vstupuje do výpočtu storna, budou odečteny vynaložené fixní náklady, které se nevztahují na počet uskutečněných hodin.

LETNÍ POBYTOVÉ TÁBORY, POBYTOVÉ AKCE, PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

O snížení či vrácení úplaty vždy rozhoduje ředitelka SVČ Blansko na základě písemné žádosti zákonných zástupců ve správním řízení

Vratku provede poskytovatel na účet nebo hotově podle volby účastníka. Tuto volbu účastník  dohodne s vedoucím aktivity, který poskytne ekonomce SVČ Blansko žádost o vrácení úplaty za zájmové vzdělávání s uvedením důvodu pro ukončení smluvního vztahu.

V případě ukončení smluvního vztahu na základě písemné žádosti, vrátí poskytovatel účastníkovi vzdělávání platbu, kterou účastník za vzdělávání zaplatil. Při stanovení částky pro vrácení úplaty za zájmové vzdělávání se přihlíží zejména k počtu uskutečněných setkání a k fixním nákladům konkrétního vzdělávání.

V případě, že za účastníka platí poskytované vzdělávání třetí strana, je vratka provedena vždy ve prospěch této třetí strany, a to buď formou dobropisu k vystavené faktuře, nebo přímo vratkou na účet plátce (v případě, že nebyla faktura na službu vystavena a plátce provedl platbu přímo na účet).

 1. DODÁNÍ SLUŽBY A PODMÍNKY ÚČAST

Poskytovatel se zavazuje dodat smluvenou službu či vzdělávání ve kvalitě a v rozsahu, jaké uvedl v podmínkách poskytnutí služby (informace po přihlášení, propozice, leták…). 

S těmito podmínkami byl klient seznámen před vznikem smluvního vztahu a podáním přihlášky podle bodu IV. je vzal na vědomí.

Poskytovatel dále stanoví další podmínky konání vzdělávání (vnitřní řád apod.), se kterými seznámí účastníka před zahájením vzdělávání.

V případě nedodržování těchto podmínek ze strany účastníka může poskytovatel ukončit smluvní vztah i před ukončením vzdělávání. V tomto případě účastníkovi nenáleží žádná finanční náhrada. Účastník je povinen sdělit poskytovateli všechny informace, které jsou nezbytné pro bezproblémové konání vzdělávání. Podle povahy vzdělávání účastník sdělí zejména tyto informace:

 • zdravotní stav (s ohledem na aktivitu),
 • speciální vzdělávací potřeby podle školského zákona,
 • stravovací odlišnosti (alergie na vybrané potraviny, vegetariánství a podobně),
 • další specifické potřeby
 •  

Účastník sdělí tyto informace poskytovateli ve formě a termínu, které poskytovatel pro danou aktivitu stanoví.

Neuvedení některých podstatných skutečností nebo neposkytnutí informace v požadované formě a termínu může mít za následek vyloučení účastníka ze vzdělávání. Tato skutečnost je považována za překážku na straně účastníka.

Některé podmínky účasti na vzdělávání jsou dané zákonem. Při nesplnění takové podmínky jde vždy o překážku na straně účastníka. V tomto případě účastníkovi nenáleží žádná finanční náhrada.

 1. OCHRANA ÚDAJŮ 

Poskytovatel je na základě nařízení uvedeného v odst. I. (GDPR) správcem osobních údajů, které zpracovává na základě následujících zásad a právních důvodů:

Jméno, příjmení, adresa, státní občanství, datum narození (dospělý), rodné číslo (dítě)
Tyto údaje zpracovává poskytovatel o každém účastníkovi vzdělávání pro potřeby školní matriky, kterou definuje zákon číslo 561/2004 Sb. Školský zákon v §28.  jakožto školské zařízení Jihomoravského kraje.

A dále na základě plnění smlouvy uzavřené podle těchto obchodních podmínek.

E-mail, telefon a další kontaktní údaje
Tyto údaje zpracovává poskytovatel na základě plnění smlouvy uzavřené podle těchto obchodních podmínek.

Zdravotní údaje
Jedná se o zvláštní kategorii osobních údajů. Ke zpracování těchto osobních údajů je nutný souhlas účastníka nebo jeho zákonného zástupce. Tyto údaje jsou zpracovávány u specifických aktivit/činností a pro každou takovou činnost je vyžadován samostatný souhlas před začátkem aktivity/činnosti.

Obrazový a zvukový záznam (fotografie a video)
Poskytovatel v rámci aktivit, které realizuje, pořizuje dokumentační fotografie, které účastníkům zpřístupňuje prostřednictvím webu a sociálních sítí. Fotografie vždy zpracovává anonymně. 

V případě využití fotografií pro další účely (např. propagace DDM Blansko) bude zpracování prováděno na základě souhlasu. 

Účastník má právo na přístup k osobním údajům, na opravu, resp. doplnění poskytnutých údajů, na výmaz, na omezení zpracování a na přenositelnost údajů.

Osobní údaje jsou poskytovatelem uchovávány po dobu, kterou stanovuje zákon, a to v případě zpracování údajů na základě zákona, případně na dobu nezbytnou pro plnění smlouvy nebo v rozsahu uděleném souhlasem účastníka.

 1. POJIŠTĚNÍ

Poskytovatel je pojištěn u společnosti Kooperativa, a.s. Rozsah pojištění a pojistné podmínky jsou k nahlédnutí u ekonomky SVČ Blansko. 

 1. VYŠŠÍ MOC

V případě předčasného ukončení aktivity z důvodu zásahu vyšší moci nemá poskytovatel vůči účastníkovi žádné povinnosti ani závazky, účastník ztrácí nárok na vrácení ceny zaplacené za aktivitu.

Za vyšší moc se považuji války, občanské nepokoje, vyhlášení výjimečného stavu, živelné katastrofy a podobné situace. 

Za vyšší moc se dále považuje i omezení činnosti poskytovatele dané změnou legislativy nebo zánik poskytovatele rozhodnutím jeho zřizovatele, pokud ten nestanoví jiný způsob vypořádání závazků poskytovatele.

 1. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a závazné pro všechny služby poskytované podle těchto podmínek. Změnu těchto obchodních podmínek lze uskutečnit pouze písemnou formou a nevztahuje se na již uzavřené smluvní vztahy.